Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Uitgeverij Betelgeuze B.V.
Educatieve uitgeverij met specialisatie Leerproblemen en Leerachterstanden in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO

Artikel 1: Begrippen

Uitgeverij Betelgeuze B.V. wordt ‘Betelgeuze’ genoemd. De afnemer van zaken en diensten van Betelgeuze wordt ‘afnemer’ genoemd

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Betelgeuze worden gesloten, tenzij Betelgeuze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen

Indien partijen afspraken maken die inhoudelijk afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de specifieke contractsbepalingen voor deze algemene voorwaarden gelden

Artikel 3: Overeenkomst

Bestellingen met een factuurwaarde van meer dan €2500,– dienen schriftelijk dan wel elektronisch (E-mail, website) te worden aangeleverd

De overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling of opdracht schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch bij Betelgeuze is ingediend

De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten, alsmede dat uit door Betelgeuze ingewonnen informatie de naar oordeel van Betelgeuze voldoende kredietwaardigheid van afnemer blijkt. Eventueel kan om een bankgarantie worden gevraagd

Betelgeuze behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren

Artikel 4: Uitvoering dienstverlening

Betelgeuze zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Betelgeuze staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Betelgeuze heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder kennisgeving aan afnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten

Indien door Betelgeuze of door Betelgeuze ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

Artikel 5: Prijzen

Alle aangeboden prijzen en condities in de prijslijsten c.q. catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoteerde prijzen zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Betelgeuze het recht naar keus de dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Levertijden

Levertijd wordt bij benadering opgegeven en geldt niet als fatale termijn

Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Levering in gedeelten is toegestaan

Artikel 7: Overmacht

In geval van overmacht heeft Betelgeuze het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Betelgeuze daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Betelgeuze geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Betelgeuze niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Betelgeuze c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Betelgeuze.

Indien Betelgeuze bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Betelgeuze gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De door Betelgeuze geleverde zaken blijven het volledig eigendom van Betelgeuze, totdat zij door of namens afnemer geheel zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door Betelgeuze worden teruggenomen, terwijl afnemer als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Betelgeuze te retourneren

De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van Betelgeuze, ook zolang Betelgeuze vorderingen heeft of zal krijgen uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten

Afnemer is slechts gerechtigd om over de zaken te beschikken in de gewone bedrijfsuitoefening. Afnemer heeft in geval van toegestane verkoop de verplichting om op het eerste verzoek van Betelgeuze zijn desbetreffende vordering op zijn debiteur te verpanden of over te dragen. Onder de gewone bedrijfsuitoefening valt in elk geval niet het verpanden van deze zaken

In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surseance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van afnemer, heeft Betelgeuze het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Betelgeuze heeft ineens en dadelijk opeisbaar

Artikel 9: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Verrekening is niet toegestaan. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 13. Indien afnemer met prompte betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Betelgeuze het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Betelgeuze om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen. Niet-betaling op de vervaldag heeft in ieder geval het vervallen van eventuele met afnemer overeengekomen kortingen en eventuele garanties ten gevolge

Van rechtswege worden bij niet-betaling alle door afnemer krachtens andere facturen of uit anderen hoofde aan Betelgeuze verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De vordering van Betelgeuze op afnemer is voorts onmiddellijk opeisbaar, indien afnemer van ondernemingsvorm verandert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, in geval van een vennootschap, wordt ontbonden, zomede indien door derden op zaken en/of vorderingen van afnemer beslag wordt gelegd

Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is afnemer een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd, , alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Betelgeuze voor de inning van haar vordering maakt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW, zulks met een minimum van € 250,-

Artikel 10: Leveringscondities

Tenzij anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde onder b. van dit artikel, geldt dat de zaken voor rekening en risico van Betelgeuze worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van afnemer. Bij internationale leveringen geldt het leveringsbeding DDU van — de laatste versie van — de Incoterms

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Betelgeuze zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen. Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken. Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Betelgeuze geleverde producten en/of diensten komen toe aan Betelgeuze en/of aan haar licentiegevers. Betelgeuze garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden. De tussen Betelgeuze en afnemer tot stand gekomen overeenkomst houdt geen overdracht in van die rechten aan afnemer, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Betelgeuze en afnemer is overeengekomen.

Afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de door Betelgeuze geleverde producten en/of diensten te respecteren. Het is afnemer niet toestaan de door Betelgeuze geleverde producten en/of diensten of delen ervan op enigerlei wijze te kopiŽren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij een en ander uitdrukkelijk en schriftelijk met Betelgeuze is overeengekomen

Indien afnemer met de door Betelgeuze geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Betelgeuze en/of derden, dan is afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Betelgeuze tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Betelgeuze. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Betelgeuze en/of derden, dan is Betelgeuze gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan afnemer op te schorten of te beŽindigen

Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende de auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom op of in de producten te verwijderen of te wijzigen

Het is afnemer niet toegestaan de door Betelgeuze geleverde producten en/of diensten zonder toestemming van Betelgeuze te gebruiken, anders dan in het kader van het tussen Betelgeuze en afnemer in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De door Betelgeuze geleverde producten mogen door afnemer niet aan derden worden verhuurd, dan met toestemming van Betelgeuze en na het bereiken van overeenstemming tussen afnemer en Betelgeuze over de ter zake te betalen billijke vergoeding

Afnemer is verplicht van diegene aan wie afnemer - al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook – producten en/of diensten van Betelgeuze ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel 11 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen. In het geval afnemer voornoemde verplichting schendt, is afnemer jegens Betelgeuze aansprakelijk en gehouden de door Betelgeuze als gevolg van die schending geleden schade te vergoeden

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Betelgeuze en van haar personeel voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betelgeuze is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt

Betelgeuze aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten of de geleverde diensten van Betelgeuze

Iedere aansprakelijkheid van Betelgeuze jegens afnemer is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Betelgeuze verschuldigd is

Betelgeuze heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of tijdens de uitvoering daarvan wordt geconstateerd c.q. er aanwijzingen blijken te zijn, dat afnemer zijn verplichtingen niet na zal (kunnen) komen. Betelgeuze zal de uitvoering van de overeenkomst hervatten op het moment dat voldoende zekerheid is geboden dat afnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen

Artikel 13: Reclames

Reclames dienen binnen ťťn week na afleveringsdatum schriftelijk of elektronisch ter kennis van Betelgeuze te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Betelgeuze geen schriftelijke of elektronische reclames zijn ontvangen, wordt Betelgeuze geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan

Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Betelgeuze het geleverde voor rekening van Betelgeuze hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Betelgeuze komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Betelgeuze

Artikel 14: Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Betelgeuze en afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Alle geschillen, voortvloeiende uit met afnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage

© Copyright Uitgeverij Betelgeuze 2013