Prolonged Unexplained Fatigue in Paediatrics

Prolonged Unexplained Fatigue in Paediatrics | softcover |

auteur Rob Bakker | ISBN: 978-90-8708-124-9 | Adviesprijs € 34,95

Proefschrift door Robert Jan Bakker, geboren op 3 februari 1944 te Amsterdam (mei in gearfetting yn it Frysk)

 


Aanhoudende onverklaarde moeheid in de kindergeneeskunde


Samenvatting

Ieder mens kent in het eigen dagelijks bestaan het gevoel van moeheid of vermoeidheid. Beide woorden worden door elkaar heen gebruikt. Terwijl vermoeidheid meer een gevolg lijkt te zijn van het 'voorafgaande', drukt moeheid meer het gevoel van het 'nu met het oog op straks' uit. Iemand is 'vermoeid van' of 'te moe om.' Vermoeidheid kan een positief gevoel zijn en gekoppeld aan tevredenheid, bijvoorbeeld na het volbrengen van een grote inspanning, maar het kan ook een negatief gevoel zijn, als het sneller optreedt dan verwacht of niet over gaat. Moeheid is daarentegen nooit een positief gevoel, maar gekoppeld aan de gedachte om een inspanning te moeten leveren, terwijl ingeschat wordt dat de energie daarvoor te kort zal gaan schieten. Daarnaast kan moeheid ook een uiting van lusteloosheid zijn of zoals in het Duits een tekort aan 'Antrieb'. Vermoeidheid en moeheid lijken beide een beschermende functie te hebben tegen overbelasting. Vermoeidheid is het waarschuwings-signaal dat het tijd is om te rusten en moeheid meer het preventiesignaal om niet ergens aan te beginnen. Moeheid ontneemt de lust tot zowel fysieke als mentale activiteit, maar betekent niet altijd dat het noodzakelijk is om zich tegen zo een activiteit te beschermen. Fysieke en mentale moeheid kunnen als hetzelfde signaal ervaren worden en verwarrend zijn. Als iemand na langdurige denkwerk vermoeid is en zich te moe voelt om nog wat te gaan doen, maar niet aan deze moeheid toegeeft en bijvoorbeeld toch gaat sporten, is hij na afloop vaak niet uitgeput, maar juist verkwikt. Lichamelijke vermoeidheid is te objectiveren met bijvoorbeeld hartslagmeters en bepalingen van lactaat in het bloed. Moeheid echter kan alleen met behulp van vragenlijsten gemeten worden.


Oanhâldende net te ferklearjen wurgens yn de bernegenęskunde


Gearfetting

Eltsenien hat yn syn deistich bestean weet fan it gefoel fan wurchte of wurgens. Beide wurden wurde troch elkoar hinne brűkt. Wylst wurgens mear in gefolch liket te węzen fan wat der oan foarôf gie, jout wurchte mear it gefoel wer fan "no mei it each op aansen". Immen is "wurch fan" of "te wurch om". Wurgens kin in posityf gefoel węze en keppele oan tefredenheid, bygelyks nei it folbringen fan in grutte ynspanning, mar it kin ek in negatyf gefoel węze, as it gauwer komt as it ferwachte waard en net oer giet. Wurchte is dęr foaroer noait in posityf gefoel, mar keppele oan de gedachte om in ynspanning te leverjen, wylst wol te foarsjen is dat de energy dęrta te lyts węze sil. Dęrnjonken kin wurchte ek in utering węze fan lusteleazens of sa't it yn it Dútsk sein wurdt in tekoart oan "Antrieb". Wurgens en wurchte lykje beide in beskermjende funksje te hawwen tsjin oerbelęsting. Wurgens is it warskôgingssynjaal dat it tiid wurdt om ręst te nimmen en wurchte mear in previnsjesynjaal om earne net oan te begjinnen. Wurchte benimt jin de oanstriid ta sawol fysike as mentale aktiviteit, mar betsjut net altyd dat it needsaaklik is om jin tsjin sa'n aktiviteit te beskermjen.

Fysike en mentale wurgens kinne as itselde synjaal belibbe wurde en betiizjend węze. As immen nei lang tinkwurk wurch is en him te wurch fielt om noch wat te dwaan, mar net oan dizze wurchte tajout en bygelyks dochs oan it sporten giet, is hy nei ôfrin dęr fan fakentiden net ynein, mar krekt ferkwikt. Lichamelike wurgens is te objektivearjen mei bygelyks hertslachmjitters en it bepalen fan lactaat yn it bloed. Wurchte kin allinne mei help fan fragelisten metten wurde.


Dankwoord

* Stefan van Geelen. Met plezier denk ik aan de samenwerking in ons 'follow-up stukje'. Twee promovendi, jij met een hele toekomst voor je en ik met een toekomst achter me. Het was mooi om vanuit verschillende invalshoeken naar moeheid te kijken.

* Lidewij Knook. Jouw data van de slaap van gezonde adolescenten lagen sluimerend te wachten om verder geanalyseerd te worden. Dank dat we ze konden gebruiken als controles voor ons 'slaap stukje'.

* Liz Walker, Engelse gastdochter. Dank voor je ondersteuning bij het leesbaar maken van mijn Engels voor native speakers.

* Hindrik en Beitske van der Meer, doarpsgenoaten. Tige tank foar de oersetting fan de gearfetting yn it Frysk.

* Gerrit Peet, zwager. Al heel jong kwam je in ons gezin en werd je 'mijn grote broer', die de weg voor mij naar het gymnasium, de universiteit en het studentenleven vanzelfsprekend liet zijn. Je vertrouwde mij direct na mijn artsexamen de waarneming in je huisartsenpraktijk toe.

* Anneke Bulk- Bunschoten, oudste vriendin. Vanzelfsprekend vroeg ik je mijn paranimf te willen zijn. Op ons zesde levensjaar leerden we lezen en schrijven van jufrouw Eickelenberg in een klas van 54 kinderen. Vanaf toen hebben we veel dierbare herinneringen. Zonder jou zou ik nooit zo snel zijn afgestudeerd en jouw promotie in 2003 was voor mij een stimulans.

* Melle Jetze Bakker, oudste zoon. Ik ben er groots op dat je mede namens Mama, Wiebe, Hylke en Itha mijn paranimf wil zijn. Jullie zijn immers het mooiste wat mij is toebedeeld.

Bestelinformatie

Klik hier om naar de webshop te gaan.

 

Klik hier om terug te gaan naar alle uitgaven.