Hulp bij leerproblemen Engels

Engels - Lezen en spelling

Deze serie gaat in op het Engelse spellingsysteem. Hiervoor worden de bekende begrippen luisterspellingen, regelspellingen, inprentspellingen en opbouwspellingen gebruikt. Deze indeling is gebaseerd op twee hoofdprincipes, die we het klanktegenkoppelingsprincipe en het grondvormprincipe noemen.

Om zicht te krijgen op deelvaardigheden en een foutenanalyse te kunnen maken is bij Engels de volledige spellingstof per spellingcategorie opgenomen in 2 woordenlijsten. De woorden in die lijsten zijn gebaseerd op 2000 woorden die in het Engels heel vaak voorkomen. De lijst wordt op drie manieren in het materiaal toegepast:

  1. Bij het maken van signaleringsmateriaal
  2. Bij de foutenanalyse
  3. Bij het ontwikkelen van oefenmateriaal

Hbl Engels Lezen en Spelling - Band 1

De hoofdcategorieën zijn net als bij Nederlands spelling: oefenstof bij luister-, regel-, inprent- en opbouwspellingen. Dit wordt, omdat het een nieuw aan te leren taal is, voorafgegaan door oefeningen uitspraak en oefenstof discriminatie en analyse.

Bij het aanleren van een nieuwe vreemde taal spelen vier vaardigheden een rol: lezen, luisteren, spreken en schrijven. In het voortgezet onderwijs is daarbij de leesvaardigheid het belangrijkst.

Naast aandacht voor woordherkenning en andere technische leesaspecten (technisch lezen) hebben met name zwakke leerlingen hulp nodig bij begrijpend lezen. Hierbij is het bewust leren inzetten van (compenserende) leesstrategieen belangrijk.

De serie Hulp bij Leerproblemen Engels bestaan uit 5 mappen. In deze mappen zijn naast bovenstaande genoemde analyses en toetsen, uitgebreide hulpsuggesties en oefenmaterialen opgenomen.

Enkele onderdelen uit deze serie zijn ook in boekvorm uitgekomen. Luisterlezen Engels, Klankspellingschrift Engels en Spellingkaarten Engels.

Bestelinformatie

Auteur(s): A.J. (Ans) van Berkel, M. C. L. F. (Rinie) Hoeks-Mentjens | ISBN: 978-90-8708-052 |

Bij het abonnement wordt het hoofdwerk (5 banden, inclusief 10 audio cd's en twee cd's met lesmateriaal.) up to date gehouden met een supplement.

Klik hier om naar de webshop te gaan.