Remedial teaching (RT) en leerlingbegeleiding (LB)

De remedial teacher ziet zichzelf geplaatst voor grote uitdagingen, met de vele leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem. De diversiteit aan problemen en beperkingen vraagt om flexibiliteit van de RT'er en LB'er, zowel in de eigen praktijk als op school.

Hieronder volgen enkele producten van Uitgeverij Betelgeuze die geschikt zijn om deze leerlingen extra ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn er uitgaven die de remedial teacher of intern begeleider voorzien van materiaal, tips en oplossingen.

Hulp bij leerproblemen Nederlands

Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen is bedoeld om kinderen uit het voortgezet onderwijs te ondersteunen met leesproblemen. Op het VO blijkt een verontrustend percentage leerlingen niet te beschikken over de vereiste leesvaardigheid, wat een bedreiging vormt voor hun schoolsucces... lees verder

Taalatelier - Zakboek Grammatica

In het Zakboek vindt u een beknopt overzicht (uitleg) van de Nederlandse grammaticaregels, zowel van woordsoorten als van zinsdelen. Dit boekje is bedoeld als naslagwerk, dat hulp kan bieden bij problemen met de Nederlandse grammatica...
lees verder

Hulp bij leerproblemen Engels

Om zicht te krijgen op deelvaardigheden en een foutenanalyse te kunnen maken is bij Engels de volledige spellingstof per spellingcategorie opgenomen in 2 woordenlijsten. De woorden in die lijsten zijn gebaseerd op 2000 woorden die in het Engels heel vaak voorkomen...
lees verder

Hulp bij leerproblemen Duits

Leerlingen die problemen ondervinden bij het lezen in het Nederlands ondervinden die in veel gevallen ook bij het Duits. Daarnaast komt de leerling door moeizame woordherkenning niet of nauwelijks aan het begrip van een tekst toe. Hulp bij leerproblemen Duits bestaat uit de twee onderdelen Lezen, Luisteren en Spreken... lees verder

Hulp bij leerproblemen Rekenen & Wiskunde

De slechte rekenvaardigheden van leerlingen komen regelmatig in het nieuws. Deze zwakke rekenaars krijgen al gauw het etiket 'dyscalculie' opgeplakt...
lees verder

LuisterLezen Engels

Luisterlezen Engels van Rinie Hoeks is een losbladige uitgave die het gelijktijdig lezen en luisteren van tekst stimuleert. Dit als ondersteuning voor de dyslectische leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken...
lees verder

Opstapboek Engels

Opstap Engels Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijn overgenomen. De delen Basiswoorden I en II behandelen de hoofdbeginselen van de Engelse spelling...
lees verder

Opstapboek Duits

Opstap Duits Klankspellingen gaat over de koppeling van klanken aan de spelling hiervan. In Deel 2: Opstap Duits Opbouwspellingen wordt enerzijds aandacht besteed aan kwesties als de Umlaut in afgeleide woorden, de verlengingsregel en vaste woordstukjes...
lees verder

Opstapboek Frans

Opstap Frans Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijn overgenomen. De delen Basiswoorden behandelen de hoofdbeginselen van de Franse spelling. De relatie tussen klanken en letters krijgt veel aandacht...
lees verder

Remediaal MBO

In het themanummer mbo worden verschillende facetten van gedrags- en leerproblemen aan de orde gesteld. Ook komen de volgende zaken aan de orde: depressies, eetstoornissen, 'de rafelranden van het beroepsonderwijs', project GO!, referentieniveaus taal en rekenen van de commissie-Meijerink, het programma 'Taal de baas'... lees verder

Remediaal Autisme deel 1 & 2

Remediaal inventariseert in dit themanummer welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van autisme en autismespectrumstoornissen (ASS). Onderwerpen die in dit themanummer aan bod komen zijn: de begeleiding van leerlingen die zowel ASS als dyslexie hebben, het concept theory of mind (ToM)... lees verder

Remediaal Rekenen en Wiskunde

De slechte rekenvaardigheden van leerlingen komen regelmatig in het nieuws. Deze zwakke rekenaars krijgen al gauw het etiket 'dyscalculie' opgeplakt. In dit themanummer belicht een aantal auteurs de problematiek van de slechte rekenvaardigheid en het onderscheid met dyscalculie... lees verder

Remediaal Dyslexie in het VO

Dit 'good practice' nummer bespreekt hoe dyslexie kan worden aangepakt, onder andere via de Protocollen Dyslexie. De lezer krijgt als het ware een kijkje in de keuken: hoe kan de begeleiding van leerlingen met dyslexie worden vormgegeven?...
lees verder

Remediaal Taal- en Dyslexiebeleid deel 1

In dit themanummer worden de achtergronden van taal-, zorg- en dyslexiebeleid belicht. De integratie van taal- en dyslexiebeleid op school staat centraal en er wordt een pleidooi gehouden...
lees verder

Remediaal Taal- en Dyslexiebeleid deel 2

Dit vervolgnummer laat vooral de praktische kant van taal- en dyslexiebeleid zien. Hierbij komen verschillende onderwijstypen aan bod, bijvoorbeeld het mbo en het praktijkonderwijs...
lees verder

Remediaal Ouders

Het perspectief van deze Remediaal is de rol van de ouders vanuit het onderwijs gezien. Idealiter zijn school en ouders partners in opvoeding, maar in de praktijk werken ze niet altijd samen. Speciale aandacht wordt besteed aan de inspraak en betrokkenheid van (allochtone) ouders, van ouderraad tot inburgering... lees verder

Remediaal Evidence based onderwijs

In dit themanummer staat de volgende vraag centraal: wat werkt voor deze leerlingen, in déze onderwijskundige context en onder deze onderwijskundige condities? Het gaat kortom, om een 'bewezen werking'. Dit nummer beschrijft de evidence based benadering samen met een aantal praktijkvertalingen daarvan... lees verder

Zorgkalender II Basisonderwijs

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt veel verwacht als het gaat om zorg voor leerlingen in de groep(en). Harry Janssens van Onderwijspraktijk ontwikkelde de Zorgkalender II voor het Basisonderwijs: een uitstekend en praktisch hulpmiddel om deze zorg in de groepen toe te passen. lees verder